Mülkiyet hakkı, anayasal bir haktır. Fikri mülkiyet de bu hakkın ayrılmaz bir parçasıdır. Markalara ilişkin haklar, 556 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname kapsamında korunmaktadır.


Markanın Tescilinde Red İçin Mutlak Sebepler

 

Marka Olarak Tescil Edilemeyecek Yazılı İşaretler;

 

Bir işletmeye ait mal ve hizmetleri diğer işletmelerinkinden ayırt edici özelliği bulunmayan, çizimle görüntülenemeyen veya benzer biçimde ifade edilemeyen, baskı yoluyla yayınlanamayan işaretler,


Aynı veya aynı türdeki bir başka mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar,


Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,


Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,


Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,


Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,


Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek markalar,


Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuoyunu ilgilendiren tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer arma, amblemler veya nişanları içeren markalar,


Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1.mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar,

Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,

Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise(1), (3), (4) bentlerine göre tescili reddedilemez.


Ticaret unvanları başka kanunlarla tescil edilmiş olsa bile, marka olarak tescil edilmedikçe marka sayılmaz.

 

Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler;

 

Sadece renk, tek bir harf ve rakamlar içeren işaretler,
Ahlaka uygunsuz, yasaya aykırı, milli duyguları rencide edici, halkı aldatıcı işaretler,
Yerli malını yabancı ve ithal malmış gibi gösteren işaretler,
Kamu kuruluşlarına ait amblemler,
İzinsiz, keyfi olarak kullanılan yabancı devletlerin bayrak, rumuz ve işaretleri,
Tescili bulunan marka ve benzerleri,
Ülke veya dünya çapında tanınmış markaların rumuz ve işaretleri,
Ticari unvan dışında beşten fazla kelime içeren işaretler.

 

Tescili İzne Bağlı İşaretler;

 

Devletin arma, bayrak gibi egemenliğinde bulunan işaretler,
Milli işaretler,
Kamu kurumlarına, derneklere, partilere ait damga, mühür vb. işaretler,
Fikir ve sanat eserleri.

 

Marka Hakkının Korunması;

 

Marka Sahibinin İzni Olmadan Markasının Kullanılmasının Önlenmesini Talep Etme Yetkisi Olan Haller:
Markanın tescil kapsamına giren marka ile aynı olan herhangi bir rumuz ya da işaretin kullanılması,Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olması nedeniyle, halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması.

 

Markanın Kullanılmaması Durumu

 

Markanın, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde, haklı bir neden göstermeksizin kullanılmaması veya bu kullanıma 5 yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.

 

Markanın Kullanılmasında Kabul Edilen Durumlar

 

Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markayı farklı şekillerde kullanmak,
Markayı sadece ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarda kullanmak,
Markayı, marka sahibinin izniyle kullanmak.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi