Bankalardan kredi çeken tüketicilere, hemen hemen bütün bankalar hayat sigortası yaptırmaktadır. Bunlar, kredi/kredili hayat sigortası, krediye bağlı hayat sigortası şeklinde isimlendirilmektedir.


Kredi de hayat sigorta sözleşmesi yapmalarındaki amaç, sigorta ettiren tüketicinin bir ihtiyacının karşılanması değildir. Tam tersine, kredi veren bankanın kredi verdiği kişinin ölümünden dolayı krediyi geri ödeyememesi sebebi ile maruz kalacağı riskin teminat altına alınmasıdır.


Hayat sigortalarında bir kişinin hastalığı söz konusu ise sigorta şirketinin taşıdığı risk büyüktür. Sigorta şirketi, bu durumda ya hiç sigorta sözleşmesi yapmaz ya da daha ağır koşullarla sigorta sözleşmesi yapar. Bundan dolayı kredi hayat sigortası primlerinin miktarı tüketicinin yaşı ile doğru orantılıdır.
Krediyi kullanan kişi yaşlı ise kredi hayat sigortası primi daha fazla alınmaktadır. Krediyi kullanan kişi genç ise sigorta primi daha az alınmaktadır.
Kredi kullanmak isteyen 75 yaş üstü kişiler, zorunlu hayat sigortası kapsamından çıkarılmıştır. Bu kişiler için, kullandırılacak kredilerde maddi teminat ya da kredi garanti fonu kefaleti koşulu aranmaktadır.


Kredi hayat sigortasında, sigorta poliçesi çoğu kez, bankaların kendi grup şirketleri olan sigorta şirketleri aracılığı ile yapılmaktadır.

 

Hayat Sigortasının Şartları

 

Bankaların kredi vermek için zorunlu olarak istedikleri hayat sigortası koşullarının yasal bir dayanağı yoktur. Krediyi çekmek isteyen tüketici, istediği zaman bu zorlamayı dilekçe ile çözüme kavuşturabilir. Bu dilekçeden de sonuç alamaz ise Tüketici Hakları Hakem Heyeti aracılığı ile hakkını arayabilir.
Hayat sigortasında, bu sigortayı yapan şirket, sigorta ile tüketicinin belirli bir süre içinde ya da sözleşmede belirtilen koşul ve durumlar içinde ölümü ya da o tüketicinin sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini veya her iki ihtimali beraber sigorta edebilir. Ama durumda, ölüm gerçekleşirse sigortalı olan tüketicinin sigorta bedeli, ölen kişinin mirasçılarına ödenmek zorundadır.


Hayat sigortası, nakit kredi, taşıt ya da konut kredisine bağlı olarak bir ile on yıl arasında değişen sürelerde sunulan sigorta çeşitidir. Kredi vadesinin 1 yıldan kısa olması durumunda asgari sigorta süresi 1 yıl olarak saptanmıştır. Teminatı sigorta süresi boyunca değişmez ve sabittir. Bu sebeple, sigorta süresi içinde ölüm riskinin gerçekleşmesi durumunda, tüketicinin toplam kredi borcu ödenmekte, tazminatın kalan kısmı ise sigortalı tüketicinin mirasçılarına verilmektedir.
Fakat bazı durumlar, hayat sigortasının teminatı dışındadır. Yani, bazı durumlarda sigorta bedeli tüketicinin mirasçılarına ödenmez. Bunu örneklendirecek olursak, krediyi kullanan kişi intihar ya da intihara teşebbüs sonucunda ölür ise ölüm tazminatı ödenmez.

 

Sorun Yaşanmaması İçin Yapılması Gerekenler

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, arsa sahibi inşaatın karşılığında bir gayrimenkul hissesi alacağı için bu sözleşmeler tapu dairesince ya da noterlikçe düzenlenmelidir.


Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenebilmesi ve sözleşmenin uygulanabilmesi için ilk önce inşaat yapılacak arsanın, üzerine inşaat yapılmaya müsait olup olmadığı araştırılmalıdır. Bunun için de arsanın imara uygun olması şarttır.


Sözleşmeye göre ya başlangıçta bir bölüm arsa tapusunun inşaat şirketine devri yapılır ya da inşaatın belli aşamalarında müteahhide kat irtifaklı tapu ile daire verilmesi olası olabilir. Müteahhit hak ettiği daireleri satarak, inşaata devam edebileceğinden, bu yöndeki gecikme onun işi zamanında bitirmesine engel olabilir. Müteahhide iş sonunda verilmesi gereken bağımsız bölüm tapularının işin başında verilmesi de arsa sahibi yönünden riskli bir işlem olacaktır.


Sözleşme hükümlerinde kat irtifakı tesisinin, ne zaman ve sözleşmenin hangi tarafınca yapılacağı, bununla ilgili harç ve masrafların kime ait olacağı açık bir şekilde belirtilmelidir.


Sözleşmede yapılacak inşaatın kalitesi, inşaatta kullanılacak malzeme, ortak yerler ve arsa sahibine ait dairelerin ne şekilde inşa edileceği ayrıntılı şekilde belirtilmelidir.


Yıkılan binaya ilişkin ve inşaat süresince yapılacak kira yardımlarına ilişkin teminat verilmesi ya da alınması da bu tip sözleşmelerdeki en önemli konular arasındadır.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi