Yağma suçu hangi unsurlarda oluşur Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir?

 

Yağma Suçu, başka birine ait bir malın zor kullanarak veya tehditle alınmasıyla meydana gelir. Yağma suçu, TCK"nın 148. ve 150. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yağma suçu, diğer adıyla gasp suçu, mağdur olanın malvarlığına yönelik gerçekleştirilen bir eylemdir. Suçun konusu, maddi değeri olan herhangi bir menkul maldır.


Hırsızlık suçu ve yağma suçu arasında ortak olan eylem, “başkasına ait olan herhangi bir malın alınması” eylemidir. Gasp suçu, hırsızlık suçundan farklı olarak “cebir” ve “tehdit” ile işlenerek meydana gelir.

 

Yağma Suçu Hangi Unsurlarda Oluşur?

 

Zilyedlik, bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde fiili hâkimiyete sahip olması anlamına gelir. Gasp, başkasına ait olan malın zorla alınmasıdır. Başkasının malın zilyedi olması gasp suçunun oluşması için yeterlidir.


Aynı ev içinde yaşayan bireyler ev eşyaları üzerinde birlikte zilyetlik hakkına sahip olduklarından dolayı, aynı ev içerisinde yaşayan bireylerin ortak ev eşyalarını alması halinde hırsızlık veya gasp suçu oluşmaz.


Senet yağması da TCK md.148"de düzenlenmiştir. Bir borç senedinin cebir veya tehdit ile mağdurun elinden alınması da yağma suçunu oluşturur.

 

Gasp Suçunda Cebir ve Tehdit

 

Tehdit, kişinin iç huzuruna, karar verme ve serbest hareket etme özgürlüğüne yönelik bir eylem olup suç teşkil eder. Cebir ise bir kimseye bir şeyi yapması veya yapmaması için zor kullanmak olarak tanımlanır.


Hırslık suçu ile yağma suçu arasındaki en önemli fark; cebir ve tehdittir. Hırsızlık suçunda cebir ve tehdit uygulanmadan mağdurun eşyası, rızası olmadan alınmaktadır. Fakat gasp suçunda cebir ve tehdit kullanılarak mağdurun eşyası alınır.

 

Basit Yağma Suçunun Cezası

 

Basit yağma suçundan kasıt, bir kişinin gündüz vakti hiçbir silah veya alet kullanmadan, kendisini saklamadan, bir suç örgütü üyesi olmadan, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak bir kişiye karşı olmaksızın, başkasına ait bir malı cebir ve tehdit yoluyla almasıdır.
Yağma suçunun en basit şeklinin cezası 6 yıl ile 10 yıl arasıdır.

 

Nitelikli Yağma Suçunun Cezası

 

Nitelikli yağma suçundan kasıt, suçun silah yerine geçen herhangi bir maddeyle işlenmesi, suçlunun kendini saklamak amacıyla maske takması, kendini savunamayacak kişilere karşı işlenmesi, bir örgüte üye olması, suçun gece vakti işlenmesi gibi sebeplerdir.
Yağma suçunun nitelikli hallerinden birinin işlenmesi halinde suçun cezası, 10 yıldan – 15 yıla kadar hapis cezasıdır.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi