Malpraktis nedir? Sağlık Hukuku?

 

Sağlık hukuku tanımına değinmeden önce İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne yönlenmek gerekir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 3. maddesinde "Yaşamak, herkesin hakkıdır." hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte aynı bildirgenin 25. maddesinde sağlık hakkı, temel bir insan hakkı olarak kabul edilmiş ve işlenmiştir. Sağlık hukuku bu bağlamda hasta ve hekim haklarını koruyan ve bireyin temel hakları ile paralel bir biçimde bu ilişkinin yönetilmesine kılavuzluk eden bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.


Sağlık hukuku tanımının temelinde hasta - hekim ilişkileri ve bu ilişkilerin tarihsel gelişimi yatar. Hekimlerin gerçekleştirdikleri işlerin hukuk, kanun ve yasalar ile ilk defa karşılaşmaları 20. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Öncesinde yaptıkları işten sorumlu tutulmayan doktor ve hekimler, bu dönemde gerçekleşen yeni tıp uygulamalarının da hayata geçmesi ile birlikte farklı bir uygulamaya tabii tutulmaya başlandı. Hekimin davranışlarından ötürü medyana gelen ölüm, sakatlık ve yaralanma gibi sonuçlar, hekimin sorumluluğu çerçevesinde değerlendirilmeye başladığından beri de sağlık hukuku gelişim göstermiştir diyebiliriz. Söz konusu sağlık ceza hukuku olduğu zaman 13.01.1960 tarihli Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve 01.08.1998 tarihli Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmenliği göz önünde bulundurulmaktadır. Hasta hakları ile ilgili uygulanacak tüm ilkeler bu yönetmelik ile birlikte belirlenmiştir.


Bununla birlikte hekim kusurlarının belirlenmesinde bu yönetmeliğin yetersiz kaldığı noktalarda Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu devreye girmektedir. 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile birlikte ise sağlık kurumlarında çalışan personelin sorumlulukları ve görevleri yasaların önünde net bir şekilde açıklanmış ve belirlenmiştir. Hekimlerin etik kurallar yönünden, Ceza Hukuku yönünden ve Medeni Hukuk yönünden birden fazla farklı sorumluluk alanı bulunmaktadır. Etik kurallara bağlı kalmayan hekimler, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında bağlı bulundukları Tabipler Odası"nın onur kuruluna sevk edilir. Bir hekimin ceza kanunu açısından yargılanabilmesi için ise söz konusu davranışının açıkça yasada suç olarak belirtilmiş olması gerekir.


Son olarak Medeni Hukuk kapsamında hekimlerin sorumluluklarından söz edebilmek için de ortada bir zararın, dolayısıyla da bir tazminat bedelinin olması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında özetle sağlık hukukunun Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu esaslarından destek alarak işlediğini söylemek mümkün.

 

Malpraktis (Malpractice) Nedir?

 

Kısaca hekim hatası da demek olan malpraktis kavramı Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları madde 13. de bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Hekimliğin bu kötü uygulanışı hastaya zarar vermekte olup bu zararın tazminine yönelik davalara malpraktis davaları denmektedir.

 

Malpraktis Davalarında Hekimin Tazminat Sorumluluğu

 

Malpraktis"e dayalı, yani yanlış tedaviye dayalı hekime karşı açılacak tazminat davasının kaynağını dayandırmak için iki sebep mevcuttur. Bunlardan biri hasta ile hekim arasında sözleşme ile kurulan ilişki, diğeri ise hekimin kusurunun varlığı halinde haksız fiile dayalı hükümlerdir. Bu iki sebebin hükümleri için Türk Borçlar Kanuna gidilmesi gerekmektedir. Ancak haksız fiile başvurulmasının şartları sözleşme ilişkisinin şartlarına göre daha avantajlı olduğundan tazminat talebi haksız fiil hükümlerine dayandırılmaktadır.


Bu durumda hekim kusurunun bulunduğu hasta nezdinde oluşan tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Maddi ve manevi tazminat taleplerini mağdur olan hasta veya ilgilinin vefatı halinde mağdur olan yakınlar talep edebilecektir. Tazminat talebinde bulunacak mağdur hastanın veya mağdur yakınların açacakları dava türünde hastane türü belirleyicidir. Bundan dolayıdır ki somut olayın özelliklerine göre davanın hangi mahkemede açılacağı ve tazminat talebinin kime yöneltileceği herhangi bir menfaat kaybı oluşturma ihtimalinin önlenmesi adına malpraktis"e maruz kaldığını düşünen mağdurların hukuk bürolarına danışmalarında fayda vardır.

 

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi