Türk hukuku kişinin adını değiştirmesi nasıl olur; Ülkemizde adın değiştirilmesi Türk Medeni Kanunu ve Nüfus Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

 

Günümüzde toplumsal yapının özellikleri oldukça kısa sürede değişim göstermektedir. Bu durumun bir yansıması olarak geçmişte aile bireylerinin tercihine göre konulan isimler zamanla kişi üzerinde bir takım rahatsızlıklar doğurabilmektedir. Örneğin bir zamanlar toplumda yaygın bir şekilde kullanılan “Satılmış” ismi günümüzde alay ve gülünç konusu olarak algılanabilmektedir. Bununla birlikte kişinin hayatında sonradan ortaya çıkan durumlar hâlihazırdaki isminin kötü anılmasına yol açabilmektedir. Yine kişiler sahip oldukları isimlerle kendi karakterleri arasında ilişki kuramamakta bu durumdan dolayı mutsuzluk duyabilmektedir. Buna benzer durumlarda günümüzde sıklıkla başvurulan işlemlerden biri isim değişikliğidir. Türk Hukukuna göre bu işlemin yapılabilmesi için Medeni Kanunun 27. maddesine göre isim değiştirme davası açılması gerekir.


Türk Medeni Kanunu"nun 27. Maddesine göre haklı sebeplerin varlığı halinde mahkeme kararı ile adın değiştirilmesi mümkündür. Hangi hallerin haklı sebep olacağına hakim kanaat getirir. Hakim adın değiştirilmesi davasında, adının değiştirilmesini talep eden kişinin kişisel, ekonomik ve sosyal çıkarlarını düşünerek karar verir.

 

Yerel Mahkemelerin ve Yargıtay"ın kabul ettiği ve adın değiştirilmesini uygun gördüğü haller şu şekilde sıralanabilir;

 

 • Gülünç, çirkin ve toplumda küçük düşüren anlamlar ifade eden adlar,
 • Söylenmesi, yazılması ve anlaşılması güç olan adlar,
 • Kişinin yabancı olduğu izlenimi uyandıran adlar,
 • Milli kültüre, örf ve adete uygun olmayan adlar,
 • Mensubu olduğu dini değiştirdiği için değiştirilmek istenen adlar,
 • Tek başına gülünç olmayıp; adın ve soyadın birlikte kullanımından kaynaklı gülünç anlamlar taşıdığı için değiştirilmek istenen adlar,
 • Kişinin ülke içinde kötü şöhrete sahip olan bir ailenin mensubu olduğu izlenimi uyandıran adlar,
 • Kişinin yılarca ailede ve sosyal çevresinde başka bir adla tanınmış olmasından kaynaklı sahibi hakkında şüphe uyandıran adlar

 

Kişinin Adını Değiştirmesi Davasını Kimler Açabilir?

 

Ad değiştirme kanunda belirtilen kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Tam ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler davayı kendileri açabilir. Sınırlı ehliyetsizler yasal temsilcileri vasıtasıyla adının değiştirilmesini talep edebilir.

 

Kişinin Adını Değiştirmesi Davası Nerede Açılır ve Herhangi Bir Sürece Tabi Tutulur Mu?

 

Adı değiştirilmesi davası kişinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde eğer Türkiye"de ikametgahı yok ise Ankara"da açılır. Her ne kadar 6100 sayılı kanuna göre adın değiştirilmesi çekişmesiz yargı içine alınmış ve çekişmesiz yargıda da görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi gösterilmişse de; nüfus hizmetleri kanununda görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu açıkça belirtilmiştir. HMK m.383" de ‘"Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesidir."" şeklinde düzenlenmiştir. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu"nda görevli mahkeme açık hükümle Asliye Hukuk Mahkemesi olarak belirlenmiştir. Adın değiştirilmesi davasında hasım nüfus müdürlüğü olduğu için davalı olarak nüfus idaresi gösterilir.


Adın değiştirilmesi davası her hangi bir süreye tabi olmadığı gibi yalnızca bir kere açılabilir. Adın değiştirilmesi ile adın düzeltilmesi her ne kadar aynı dava gibi gözükse de birbirinden farklı iki davadır. Adın değiştirilmesi nüfus kütüğünün düzeltilmesi isteminden ibarettir. Yeni bir ad eklenmesi talebi de ayrı bir dava konusunu oluşturmaktadır. Yargılama süreci adın değiştirilmesi davası ile benzerlik gösterse de ayrı bir dava konusudur.


Adın değiştirilmesi davası görülürken Cumhuriyet Savcısı, Nüfus Müdürü veya nüfus memuru hazır bulunur. Adın değişmesi kişisel durumları etkilemeyecektir. Kişi erkek ise erkek, kadın ise kadın, bekar ise bekar olmaya devam edecektir.


Adın değiştirildiğinin nüfus kütüğüne kaydı ve yerel gazetede ilanı zorunludur. Adın değiştirilmesine karar veren mahkeme kesinleşen kararı ilgili nüfus müdürlüğüne bildirir.


Adın değişmesinden zarar gören kişiler değişikliği öğrendiği andan itibaren 1 yıl içinde dava açarak adın değiştirilmesi kararının kaldırılmasını talep edebilir.

 

Adın değiştirilmesi için mahkeme tarafından talep edilen belgeler;

 

 • 2 adet tanık (Tanıkların birinin aile dışından kişinin iş arkadaşı, komşusu, okul arkadaşı gibi sosyal çevresinden olması faydalıdır.)
 • Sosyal çevresinde uzun yıllardır tanındığı ad ile adını değiştirmek istiyorsa bunları ispatlar nitelikte yazılı deliller (mektuplar, mailler, facebook-instagram-twitter gibi sosyal medya isimleri)
 • Vekaletname çıkarılırken bu haklar kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar olduğundan vekâletnameye (Nüfus davaları açmaya, isim-soyisim değiştirmek için dava açmaya) şeklinde ibarenin MUTLAKA eklenmesi gereklidir.

Adın değiştirilme davaları basit yargılama usulüne tabi davalar olup mahkemelerin iş yoğunluğuna göre 2 ile 6 ay içerisinde karara bağlanmaktadır.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi