Edinilmiş mallar Boşanmada Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı


Boşanmada Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı; 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren aile hukuku alanında meydana gelen en önemli yeniliklerden biriside yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimidir. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olarak da benimsenmektedir.


Edinilmiş mallara katılma rejimi mal ayrılığı esasına dayanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince eşler, kanuni sınırlamalar gizli kalmak şartıyla, mal ayrılığı rejimindeki gibi, sahip oldukları malları yönetme, kullanma ve onlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler. Fakat bu rejiminin bitmesiyle, mal ayrılığından farklı olarak, her eş diğer eşin edinilmiş mallarının değeri üzerinden kural olarak bir şahsi hakka sahip olacaktır.


Edinilmiş Mallar


Edinilmiş mallar MK 219"da düzenlenmiştir. Maddenin 1. Fıkrasında edinilmiş mal tanımı “Edinilmiş mal, bir eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değeridir.” şeklinde yapılmıştır.
Edinilmiş malların, bir mal varlığı değeri olmak zorundadır. Şöyle ki eşlerden her biri ekonomik değeri olan ve paraya dönüştürülebilen bir varlığa sahip olmak zorundadır.
Yasa, bir mal varlığı değerinin ‘edinilmiş mal" olarak kabul edilebilmesi için iki koşul öne sürmüştür:

Mal Rejiminin Devamı Süresince Kazanılma Şartı.


İlk olarak edinilmiş malların neler olduğu tespit edilmelidir. Böylelikle yasal mal rejiminin tasfiyesi halinde, eşlerin hakları belirlenmektedir. Buradaki tespit edilmesi gereken en önemli konu, mal rejiminin başlangıç ve sona erme tarihinin belirlenmesidir. Çünkü yasal mal rejiminin başlangıç tarihinin bilinmesi, hangi malların kişisel, hangi malların edinilmiş mal olduğunun belirlenmesinde önem taşır. Eğer mallar, yasal mal rejiminin başlangıç tarihinden önce edinilmişse, bu mallar kişisel mallardır ve mal rejiminin tasfiyesinde tasfiye dışı tutulacaktırlar.


Karşılığı Verilerek Emek Karşılığı Edinilen Kazanımlar.


Edinilmiş mallara katılma rejimi, emeği hiçe saymayan bir rejimdir. Bu rejim, emek karşılığı kazanımlarda, diğer eşin katkısının karşılanması gerektiği kuralını benimsemektedir.
Bu rejim esasında, emek vererek elde edilen mallarda diğer eşin, bu mal varlığında hak sahibi olması söz konusu değildir.
Yasada Özellikle Belirtilmiş ve Edinilmiş Mal Olarak Sayılmış Mal Varlığı Değerleri


Çalışmasının Karşılığı Olan Edinimler
Bir eşin, çalışmasının karşılığı olarak elde ettiği mal varlığıdır. Örneğin eşlerden birinin, kendi kazancıyla almış olduğu ev edinilmiş maldır.


Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar
Burada bahsi geçen tazminatlar, özellikle Borçlar Kanunu"nda düzenlenmiş olan haksız fiile dayalı olarak ödenen tazminatlardır.Bunlar da aslında edinilmiş mal tanımında geçen emek karşılığında edinilmiş mallardır. Kişi, çalışma gücünü kaybetmiş olmasaydı çalışmaya devam edecekti ve kazancıyla elde edeceği mallar edinilmiş mal olacaktı.Bu nedenle çalışma gücü kaybı nedeniyle ödenen tazminatlarda edinilmiş mallar olarak sayılmaktadır.


Kişisel Malların Gelirleri


Bu maddeye göre kişisel malların tüm gelirleri edinilmiş mal olarak kabul edilmiştir. Örneğin, eşlerden birine miras olarak geçen ev edinilmiş maldır. Ancak şunu belirtmeden geçmeyelim; MK 221/2 de “eşler mal rejimi sözleşmesi ile kişisel mallarının gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler” denilmiştir.


Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler


Eşlerden birinin miras olarak sahip olduğu para ile aldığı ev edinilmiş maldır.


Kişisel Mallar


Bir eşin bütün malları edinilmiş maldır. MK madde 222/3 de “bir eşin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir” şeklinde bu durum ortaya konmuştur. Madde 220"de kişisel mallar sınırlı olarak kabul edilmiştir. Bu maddeye göre kişisel malları iki grupta ele alabiliriz.


Kanundan Kaynaklanan Kişisel Mallar

 

Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya;

 

Eşlerden birinin sadece kişisel ihtiyaçlarına yarayan eşya, gerekli olan giyim ve kişiye ait eşyalar özel kullanım eşyalarıdır. Bu maddeye göre, kıyafetler, saat, çanta, spor aletleri vb. gibi eşyalar örnek olarak verilmiştir.


Katılma Rejiminin Başlamasından Önceki Mallar:


Katılma rejiminin başlamasından önceki mallar, eşler arasındaki edinilmiş mallar, eşin kişisel malıdır.

 

Bir Eşin Sonradan Miras Yoluyla Edindiği Mal Varlığı Değerleri:


Burada edinilmiş mallara katılma rejimi başladıktan sonra, yani katılma rejimi sürerken bir eşe miras yoluyla kalan mal varlığı değerlerinden bahsedilmektedir. Burada mirasçılığın yasal ya da iradi olmasının önemi yoktur.


Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Edilen Mal Varlığı Değerleri:


Bir mal varlığı değeri eşlerden biri tarafından herhangi bir emek sarf etmeden kazanılmışsa, bu mal varlığı değeri kişisel maldır.


Sözleşmeden Kaynaklanan Kişisel Mallar


Bir Mesleğin İcrası Veya İşletmenin Faaliyetine Ayrılmış Mal Varlığı Değerleri:


MK madde 221/1 de “eşler mal rejimi sözleşmesiyle bir mesleğin icrası ya da işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken mal varlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler” denilmektedir.


Kişisel Malın Gelirleri:


MK madde 219/4 kişisel mal gelirlerini edinilmiş mal olarak kabul etmektedir. Fakat bu mallarda madde 221/2"ye göre sözleşme ile kişisel mal olarak geçmektedir.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi