Failin neticesini öngörmediği, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sonucunda, olumsuz olayların meydana gelmesine “taksir” denir.
Bir olay döngüsünde taksirden bahsedebilmek için; yapılan davranışın neticesi öngörülmeyerek, failin dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranmasıyla gerçekleşmesi gerekmektedir.


Taksir 5237 Sayılı TCK 22. Madde"de düzenlenmiş olup, aşağıdaki gibi belirtilmiştir;


Madde 22/1 ile “Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır.” Taksirle işlenen fiillerin cezalandırılacağı açıkça belirtilmiştir.
Madde 22/2 ile, “Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.” Burada “Taksir Nedir?” sorusunun yanıtı verilmiştir.


Madde 22/3 ile, “Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.” Bu düzenlemesi ile “bilinçli taksir” ile işlenen suçlarda artırım yapılacağı belirtilmiştir.


Madde 22/4 ile, “Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.” Taksirle işlenen suçlarda ceza tayinine gidilirken tarafların kusur durumlarının cezanın belirlenmesinde önemli rol oynayacağı belirtilmiştir.


Madde 22/5 ile, “Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.” Bu düzenlemeden de açıkça anlaşılacağı üzere, birden çok kişi tarafından taksirle işlenen suç söz konusu ise, cezanın belirlenmesi her failin kusur durumuna göre ayrı ayrı hesaplanacaktır.


Madde 22/6 ile, “Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevî durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.” Bu maddede, bazı durumlarda fail her ne kadar taksirle suç işlemiş olsa da; neticesinde fail ya da ailesi tarafından da artık ceza hükmedilmesine gerek duyulmayacak derecede, failin ya da ailesinin mağduriyeti söz konusu olmuş ise, bu halde ceza verilmeyeceği ya da ciddi bir indirime gidileceği düzenlenmiştir.


Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir kusurlu davranış ile olayın neticesini öngörmeyerek bir kimsenin hayatına son verilmesine “Taksirle İnsan Öldürme” denir. Taksirle ölüme neden olma suçu, TCK madde 85"te düzenlenmiştir.


Taksirle adam yaralama suçu, iş kazası, trafik kazası, doktor hatası ve bunun gibi sayısız sebepler ile bir kimsenin vücuduna taksirle zarar verilmesi durumunda meydana gelir. Taksirle adam yaralama suçu TCK Madde 89"da düzenlenmiştir.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi