Kişinin işlediği suçtan dolayı, sonradan pişman olması, suçtan dolayı meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi ve ceza adaletine olumlu davranışlarıyla katkı sunması halinde atıfet hükümlerinin uygulanmasını sağlayan ceza hukuku kurumuna Etkin pişmanlık denir.


Kişinin etkin pişmanlık göstermesi durumunda işlediği suçun niteliğine göre ceza indirimi veya cezalandırılmaması sonucu ortaya çıkar. Etkin pişmanlık yasasından kastedilen şey çoğunlukla bazı suçlardan sonra ceza indirimini düzenleyen TCK hükümleridir.


Etkin Pişmanlık Nedeniyle Ceza İndiriminden Nasıl Ve Ne Şekilde Yararlanılır?


Türk Ceza Kanunu"nda, iki yöntem ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimi uygulanabilir.
Yöntemlerden ilki, suç işleyen kişinin, soruşturma aşamasında suç ortaklarını, azmettirenleri savcılığa veya mahkemeye bildirerek suçun ortaya çıkmasını sağlaması ve suç faillerinin cezalandırılmasında yardımcı olması,etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını sağlar.
Yöntemlerden ikincisi, işlenen suç nedeniyle mağdur olan kişinin zararınıkarşılamak veya tazmin etme suretiyle giderilmesi halinde sanığın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimi almasıdır.


Kimler Etkin Pişmanlıktan Ceza İndiriminden Yararlanabilir?


Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacak kişi, suça azmettiren, suç teşkil eden fiili doğrudan işleyen veya yardım eden kişilerden herhangi biri olabilir. Önemli olan verilen bilgiler doğrultusunda suçun gün yüzüne çıkması ve varsa mağdurun uğradığı zararın giderilmesidir.
Etkin pişmanlık ceza indirimi, sadece kanunda açık hüküm varsa uygulanabilir. Fail, pişman olarak suç ortaklarının bulunmasını sağlamış veya suçun meydana getirdiği olumsuzlukları gidermiş olmasına rağmen işlenen suç ile ilgili kanunda ceza indirimi uygulanacağına dair açık bir hüküm yoksa, suçlunun ceza indiriminden yararlanması mümkün değildir.


Etkin Pişmanlık Halinde Ceza İndirim Oranı Nedir?


TCK, suç işleyen kişinin suç teşkil eden fiil hakkında verdiği ifadeyi veya fiilin kimler tarafından işlendiğine dair bilgiyi hangi aşamada söylediğinegöre ceza indirimi yapmaktadır. İşlenen suçun niteliğine ve önemine göre indirim oranı belirlenmektedir. TCK, çoğu zaman etkin pişmanlık halinde uygulanacak indirimin en üst sınırını belirleyerek hâkimin, TCK"nın belirlediği bu üst sınırı aşmamak kaydıyla cezada indirim yapmasını uygun görmüştür.


Kullanmak için uyuşturucu satın alma, kabul etme, satma, madde bulundurma ve kullanmak suçlarından etkin pişmanlık ve ceza indirimi (TCK 192) Uyuşturucu Madde ticareti veya Üretimi Suçu.


Etkin pişmanlık hükümlerinin titizlikle uygulandığı suçlardan biri de madde ticaretidir. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs, suçu resmî makamlar tarafından öğrenilmeden uyuşturucu maddelerin saklandığı yeri veya üretildiği yeri yetkili birimlere bildirirse, suç ortakları veya madde yakalandığı takdirde şahsa ceza uygulanmaz.


Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu.


Kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, uyuşturucu madde bulundurma suçlarında da sanık uyuşturucu maddeyi nerden, kimden, ne şekilde aldığını resmîkurumlar öğrenmeden önce bildirirse, uyuşturucu maddenin veya temin edenlerin yakalanmasını kolaylaştırdığı için ceza almaz.


Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu.


Uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında satın alma, kullanma veya bulundurma suçlarından soruşturma açılmadan önce resmi makamlara başvurup tedavi edilmesini isterse yine ceza almaz.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi