Murisin Vefat Etmesi

 

Murisin vefatı nüfus kayıtlarına ölüm kaydı olarak geçmektedir. Eğer ölüm kaydı işlenmemişse ölüm kaydının nüfus kütüğüne kaydedilmesi için murisin hastaneden alınan ölüm belgesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu soruna daha çok yurt dışında yaşayan ve yurt dışında vefat eden T.C. vatandaşlarında rastlanmaktadır.

 

Verasetin İlamı Talebi

 

Murisin ölüm kaydı nüfus kütüğüne kaydedildikten sonra mirasçılardan her hangi biri veya vekili vukuatlı nüfus kayıt örneği ile noterliklerden ve ya sulh hukuk mahkemelerinden veraset ilamı başvurusunda bulunur. Nüfus kayıt örneği başvuru şartı değildir. İlgili noterlikler veya sulh hukuk mahkemeleri murisin nüfus kayıt örneğine ulaşabilmektedir; ancak mirasçılarla ilgili ayrıntılı soyağacının çıkarılması ve mahkemeye sunulması özellikle mirasçılarda zümreler arasında paylaşımın doğru yapılması için önem taşımaktadır.

 

Veraset'de İntikal İşlemleri

 

Veraset ilamı alındıktan sonra murisin adına kayıtlı gayrimenkule ilişkin tapu kayıtları çıkarılır. Vergi dairesine ve belediyelere veraset-intikal vergileri ödendikten sonra tapu kaydında mirasçılar kaydedilir. Bu işlem sonrası mirasçılar gayrimenkulün elbirliği mülkiyet ile yasal olarak maliki olmuş olur.

 

İzale İşuyu Davası

 

Üzerinde ortak mülkiyet olan bir malın, paydaşlar tarafından bölüşülememesi halinde mahkeme tarafından paylarına ayrılarak paylaştırılması veya yine mahkeme kanalıyla satışının gerçekleştirilerek elde edilen bedelin ortaklar arasında paylaştırılması işlemidir.


İzale-i Şüyuu pek çok özel kanunda düzenlenmekle birlikte esas olarak Medeni Kanun"da düzenlenir.Medeni Kanun md. 699"a göre esas olan, malın kendisinin bölünerek paylaştırılmasıdır. Eğer bölünen parçalar, birbirine denk olmazsa eksik kalan parçaların para eklenerek diğer paylara denk hale getirilmesi sağlanacaktır. Yine aynı düzenlemeye göre eğer paylaştırılması istenen malın bölünmesine olanak yoksa veya bölünmesi halinde ciddi bir değer kaybına uğraması ihtimalinin ortaya çıkması halinde mahkeme tarafından açık artırmayla satışına karar verilir.Malın paydaşlar arasında satışı da gerçekleştirilebilir fakat bunun olabilmesi için tüm paydaşların rıza göstermesi gereklidir.


İzale-i Şüyuu talebinin paydaşlardan biri tarafından mahkemeye yöneltilmesi yeterlidir. Tüm paydaşların birlikte başvurması gerekmez. Fakat davanın, tüm paydaşlara veya vefatları halinde mirasçılarına yöneltilmesi gerekir. Malın paydaşlarının Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarından tespiti mümkündür.


Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası; Gayrimenkullerin satışı konusunda mirasçılar kendi aralarında anlaşamadığı takdirde gayrimenkulün satış yoluyla paylaştırılması yoluna gidilir. Miras kalan taşınmazın satış yoluyla ortaklığın giderilmesini mirasçılardan her hangi bir mirasçı veya vekili talep edebilir. Ortaklığın giderilmesi davasında tapu paydaşları sağ ise kendilerinin, ölmüş iseler ilgilisinden alınacak veraset belgesine göre tüm mirasçılarının davada yer alması gerekir. Miras bırakan ve tüm mirasçıların nüfus kayıt bilgileri ve adresleri araştırılmalı, bu bilgilerin elde edilebilmesi için bütün yollar tüketilmelidir. Paydaşlardan veya ortaklardan birisinin ölmesi halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir. Bu yapılmadan dosyada bulunan güncel olmayan veraset ilamı üzerinde hüküm kurulması mümkün değildir. Taraf teşkili sağlandıktan sonra mahkeme tarafından yapılan keşif ile bilirkişiler marifetiyle taşınmazın kıymet takdiri yapılır. Taşınmazın kıymet takdiri ve mirasçıların payları raporda belirlendikten sonra davada taraf olan mirasçıların her hangi bir itirazı olmazsa mahkeme ortaklığın satış yoluyla giderilmesi için hüküm kurar.

 

Satış Dosyası Hazırlanması, İhale ve Ortakların Paylarının Dağıtılması

 

Kurulan hüküm itiraz olmaksızın kesinleştikten sonra mahkeme satış dosyası hazırlar ve miras kalan taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarılır. İhalede paydaşlardan her hangi biri gayrimenkulü satın almak için pey sürebileceği gibi dışarıdan bir kişide kanunda belirtilen teminatları yatırmak koşuluyla pey sürebilir. Satış dosyası hazırlanırken tekrar kıymet takdiri yapılır ve paydaşlara tebliğ edilir. Kıymet takdirine her hangi bir itiraz olmadığı takdirde kıymet takdiri kesinleşir dosya ihale aşamasına hazır hale gelir.İhale İcra İflas Kanunu"na göre taşınmazın kıymet takdiri değerinin %50"si üzerinden başlar ve en yüksek bedeli teklif eden ihale satıcısına ihale edilir. İhale sonucu ihale alıcısına teminat bedelinin üzerinde ki satış bedelini ödemesi için en fazla 10 gün süre verilir. Bu süre içinde alıcı satın alma bedelini ödemezse ikinci en yüksek teklifi yapan ihale satıcısına tebligat yoluyla bildirimde bulunulur ve satın almak isteyip istemediği sorulur, eğer satın alçaksa 3 gün içinde satış bedelini yatırması gerektiği bildirilir. İhale sonucu satış bedeli satış dosyasına yatırıldıktan sonra mahkeme satış müdürlüğünce masraflar ihale bedelinden düşüldükten sonra mirasçılar arasında pay edilir. Mirasçıların payları banka hesabına kendi adlarına aktarılır ve ortaklık satış yoluyla giderilmiş olur.

 

Satış kararından sonra satış nasıl gerçekleştirilir?

 

Satış sureti ile ortaklığın giderilmesine ilişkin karar kesinleştiğinde gerekli masrafların yatırılması üzerine kararı veren mahkemenin kalem müdürlüğü satış memuru olarak satış işlemlerini yapacaktır.


Satış yapılmadan önce mutlaka keşif sureti ile yeniden kıymet takdiri yapılır ve bu kıymet takdirine göre satış ilanı hazırlanır.


Satış ilanının, satıştan en az bir ay evvel, ulusal bir gazetede yayınlanması da kesin bir kuraldır. İşlemlerin tamamlanması ile Satış Memurluğu, açık arttırma ile satışı gerçekleştirir. Açık arttırmada bu değerin en az %50'sini teklif eden ve artı %18'lik KDV'yi ödeyen kişiye satış yapılır. Devlet de bu işlemden satış bedelinin yaklaşık %11'i oranında vergi alır.


Bu bedellerin ödenmesi ile satış tamamlanmış olur. Ancak kesinleşmesi için hala bir süreç gerekmektedir. İlgililerin ihalenin feshi için dava açma hakları mevcuttur. Bu davayı detaylı bir şekilde bir sonraki yazımda inceleyeceğim. Paydaşların payları oranında satış parası paylaştırılmaktadır.

 

Miras Kalan Taşınmazın Satış Yolu İle Ortaklığın Giderilmesi Konusunda En Çok Sorulan Sorular

 

Ortaklığın giderilmesi davasını tek bir mirasçı açabilir mi satışı talep edebilir mi? Dokuz miracıyız sadece bir kişi satışı kabul etmiyor yine de ortalığın giderilmesi davası açmak zorunda mıyız?


EVET. Ortaklığın giderilmesi davası her hangi bir mirasçı tarafından açılabilir ve her hangi bir mirasçı tarafından satış talep edilebilir. Eğer mirasçılardan biri dahi uzlaşmayı kabul etmiyorsa ortaklığın giderilmesi davası açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

Ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemleri için ne kadar masraf gereklidir? Bu masrafları tek bir kişi mi öder?

 

Ortaklığın giderilmesi davasında bir adet taşınmaz için vekalet ücreti hariç yaklaşık olarak 2.500,00 TL ile 5.000,00 TL arasında bir masraf gereklidir. Bu masraf değişiklik göstermektedir. Satış aşamasında da ayrıca vekalet ücreti hariç yaklaşık olarak 2.500,00 TL ile 5.000,00 TL arasında bir masraf gerekebilir. Bu masraflar davayı açan davacı tarafından ödenir; ancak dava sonunda tüm mirasçılar arasında paylaştırılır.Ortaklığının giderilmesine yönelik davada davacılar kendilerini vekille temsil ettirmişlerse, yargılama sonucu davacılar yararına takdir edilen vekâlet ücreti ile yargılama giderlerinin tamamının davalıdan tahsiline karar verilmesi mümkün değildir. Ortaklığın giderilmesi davasının iki taraflı olma özelliği göz ardı edilerek yargılama gideri ve vekâlet ücretinden ortaklar payları oranında sorumlu tutulur.

 

Miras kalan taşınmazın üzerinde kat irtifakı kurmak istiyoruz. Kar irtifakı kurmak için tüm mirasçıların onayı gerekir mi? Eğer tüm mirasçılar onay vermezse kat irtifakı kumrak için mahkemeye başvurulur mu? Kat irtifakı kurulduğu takdirde hangi bağımsız bölümün hangi mirasçıya ait olacağı nasıl belirlenir?


Müşterek Mülkiyetten Kat Mülkiyetine Geçiş Açısından Kat Mülkiyeti Yasasının 14. maddesine göre; kat irtifakı, ancak arsa malikinin ya da paylı mülkiyette tüm paydaşların buna ilişkin bir dilekçe veya istemle yasada öngörülen diğer belgeleri de ekleyerek Tapu İdaresine başvurmaları üzerine idari bir işlemle tesis edilir. Paydaşlar arasında uyuşmazlık çıktığında, kat irtifakı kurulması için mahkemeye başvurulamaz. Yasa bu hususu paydaşların oybirliğine bıraktığı için uyuşmazlık öngörülmemiş, bu nedenle de mahkemeye bu konuda paydaşları zorlayıcı sonuç doğurmak üzere karar verme¬sini öngören bir görev vermemiştir. Tüm paydaşların onayı olmadan müşterek mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmek ancak ortaklığın giderilmesi davası ile mümkün olup, mahkemeden ancak ortaklığın giderilmesi yolu ile 634 sayılı Yasanın 10"uncu maddesinin uygulanması istenebilir. Bu durumda ortak mülkiyetten bir çeşit ferdi ve bağımsız mülkiyeti ön¬gören kat irtifakına geçilmesi ve bunun tapuya tescili kamu düzeni ile ilgili olduğu için mahkeme kararıyla böyle bir mülkiyet rejimine geçişe ve davalının muvafakat vermeye zorlanması sonucunu doğuracak şekilde paydaşın yerine geçilerek onay vermiş sayılmasına yasal olanak yoktur. Mahkeme Kararının İçermesi Gereken Unsurlar Açısından Ortaklığın giderilmesi davasına konu taşınmazlar üzerinde yapılar varsa bu yapılarda her bir bağımsız bölümün konumu, yüzölçümü, kullanım amacı ve eklentileri yerinde incelenip irdelenerek değeri ve bu değere göre özgülenecek arsa payı uzman bilirkişi aracılığıyla saptanıp varsa fiili taksime göre, taksim yoksa çekilecek kura ile önce her bir paydaşa birer bağımsız bölüm özgülendikten sonra arta kalan bağımsız bölümün pay oranları da gözetilmek suretiyle yine kura ile paydaşlara özgülenerek, gerekiyorsa bedel farkı sebebi ile ödenecek ivaz da belirlenmek suretiyle payların denkleştirilmesi, malikleri gösteren liste ve yönetim planı gibi belgeleri paydaşların tanınan süreye rağmen imzalamaktan kaçınması halinde bunların imzalanmış sayılması suretiyle tahkikatın ikmal edilmesinden sonra kat mülkiyetine geçiş yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekir. Davanın taraflarının aynen taksim istediği hallerde öncelikle taksim konusunun incelenmesi gerekir. Mahkemece taşınmazın aynen taksim edilip edilemeyeceği konusunda inceleme yapılmadan eksik inceleme ile karar verilmesi doğru değildir. Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde satışın nasıl yapılacağının ve satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının hükümde gösterilmesi gerekir. Satış bedelinin, satışına karar verilen taşınmaz paylı mülkiyet hükümlerine konu ise paydaşların tapudaki payları oranında, elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine tabi olması halinde mirasçılık belgesindeki payları oranında hem paylı, hem de elbirliği mülkiyet halinin bir arada bulunması halinde ise tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylar dikkate alınarak dağıtılmasına karar verilmesi gerekir.

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi