Mirasın reddi davası reddi miras nedir?

 

Miras kavramı murisin (miras bırakacak olan bireyin) sahip olduğu tüm varlıklarının sorumluluğunun yasal anlamda mirasçılara geçmesi anlamını taşımaktadır.

 

Murisin sahip olduğu tüm varlıklarından kasıt, murisin bırakacağı mal varlığı olabileceği gibi murisin borçları da olabilmektedir. Bu durumlarda Mirasçılar hem alacaklardan hem de borçlardan sorumludurlar. Bu durumlardan dolayı kanun, bireylere mirası reddetme yani mirası kabul etmeme hakkı tanımıştır. Mirasın reddi, mirasçıların tüm borç ve de alacağa dair tüm tasarruf hakkından vazgeçmesi anlamına gelmektedir.


609. madde uyarınca ayırt etme gücüne sahip ve de ergin olan mirasçıların yazılı ya da sözlü olarak mirası reddettikleri yönündeki kayıtsız ve şartsız beyanlarını miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk mahkemesine bildirmeleri ile miras reddedilir. Bu haklarını kullanabilmeleri için miras bırakanın ölümü ve mirasın intikal etmiş olması gerekmektedir. Bu durumda ise ret beyanı herhangi bir durumda şekil şartına tabi tutulmamaktadır. Yazılı ya da sözlü olarak mahkemeye bildirilmesi yeterli olmaktadır.


Mirasın reddi için miras bırakılan mirasçının fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Ret beyanı ile birlikte tereke borçlarından sorumluluktan kurtulurken aynı vakitte mirasçı olma hakkı da ortadan kalkmaktadır. Ret beyanı özel yetkiye sahip temsilci tarafından kullanılabilir. Tam ehliyetsizin ret beyanı yasal temsilci tarafından yapılmaktadır (Madde 463). Sınırlı ehliyetsizlerde yasal temsilcinin onayı ile ya da kendisi ya da yasal temsilcisi doğrudan ret beyanında bulunabilir. Yasal danışman atanmış sınırlı ehliyetlerin ret beyanının tam ehliyetlerdeki gibi geçerli olduğu kabul edilmektedir. Mal ortaklığı rejiminde ise eşlerden biri diğerinin rızası olmadığı sürece ortaklık mallarına girecek bir malı reddedemez ve de tereke borca batık ise bunu kabul edemez (Madde 225).


Genel anlamda madde 606"da miras, üç ay içerisinde reddedilebilir. Bu süre içerisinde yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmediği sürece miras bırakan bireyin ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır.


Terekenin yazımında ise madde 607"de koruma önlemi olarak terekenin yazımı durumlarında ise mirası ret süresi, yasal ve de atanmış mirasçılar için yazım işleminin sonra erdiğinin sulh hakimi tarafından kendilerine bildirilmesi ile başlamaktadır.


Mirasçının ret hakkının geçmesi ise madde 608"de mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçmektedir. Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin miras bırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihte başlamaktadır. Lâkin bu süre içerisinde kendilerinin miras bırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dalmadığı sürece sona eremez. Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçer ise bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlamaktadır.


Reddin şekli madde 609"da mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü ya da yazılı beyan ile yapılmaktadır. Reddin kayıtsız ve de şartsız olması gerekmektedir. Sulh hakimi, sözlü ya da yazılı ret beyanını bir tutanak ile tespit etmektedir.

 

 

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları

İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar

İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi Engelleme Şartları

İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişimin Engellenmesi