Özel Vekaletname Örneği


BOŞANMA-NAFAKA-AYRILIK-VELAYET DAVALARI


Boşanma vekaletnamesi için Nüfus Cüzdanı, Sürücü Ehliyeti ya da Pasaport ibrazı ile İki Adet Fotoğraf gerekmektedir. Boşanma vekaletnamesi çıkartılırken vekaletin konusu mutlaka belirtilmelidir.
 

...
 

TANIMA-TENFİZ DAVALARI


Tanıma – Tenfiz Davaları vekaletnamesi için Nüfus Cüzdanı, Sürücü Ehliyeti ya da Pasaport ibrazı ile İki Adet Fotoğraf gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları vekaletnamesi çıkartılırken vekaletin konusu mutlaka belirtilmelidir.

 


 

Şirket Vekaletname Örneği

 

Şirketler adına düzenlenecek, Vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesi ile Nüfus Cüzdanı, Sürücü Ehliyeti ya da Pasaport ibrazı gerekmektedir.Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

 

 


 

Genel Vekaletname (Süresiz) Örneği

 

Nüfus Cüzdanı, Sürücü Ehliyeti ya da Pasaport ibraz etmek zorunludur.

 

 

GENEL VEKALETNAME

 

Leyh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takipler ile benimde başkaları aleyhine açtığım ve açacağım bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C.Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde ve/veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ve/veya Birleşmiş Milletlere bağlı bütün devletler de, her sıfat ve şekilde beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, haklarımın temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri yapmaya müdahil olarak davalara katılmaya, dava açmaya, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşa vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihbarname, ihtarname ve protesto keşidesine ve cevaplar itasına tespit yaptırmaya, tanık ve bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, yemin teklifi kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya keşif raporlarına itiraz ve kabule, yeniden keşif talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, raporlarına, ihtiyati ve icra-i haciz ve tedbirleri almaya koydurtmaya ve kaldırmaya, dosyaları tetkike , elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, hakim, hakem, bilirkişi şahit ve katipleri redde şikayete, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, kararların tavzih ve düzeltilmesini istemeye, mürafaya, temyiz ve mürafadan vazgeçmeyi kabule, tashihi karar talebinde bulunmaya dava nakli ve iadeyi muhakemeye, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Vergi Daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ve icra müdürlükleri ile kurulmuş ve kurulacak tüm mahkeme ve organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya ,diğer bütün devlet dairelerinde ilgili işlemleri aynen benim gibi yapmaya,tüm kararların infazını ilgili kurum ve kuruluşlardan istemeye, İcra takiplerine, İcra-i satışlara ve ihalelere İştirake, pey sürmeye, teminat yatırmaya ,çekmeye, mahsus talebinde bulunmaya, mahcuz malları alacağa mahsup ettirmeye, malları teslim ve tesellüme , daha evvel vermiş olduğum vekaletleri azil etmeye ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, ihtiyati haciz vaz ve fekkine, mal beyanında bulunmaya, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, bankalardan dekont, ekstre ve her türlü belge talep etmeye, tüketici hakeme heyetine başvurmaya, bu yetkilerin bir kısmını veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere münferiden, mezun ve yetkili olmak üzere Cumhuriyet Mh. Tersel Sokak Ata İş Hanı No:2 Kat:7 Daire:1 Tepebaşı / Eskişehir adresinde mukim Eskişehir Barosu Avukatlarından 41497219254 TC. Kimlik numaralı ve Eskişehir Vergi Dairesi"ne bağlı Av. Evren DEMİRCAN"ı vekil tayin ettim.

 

Hukuk Büromuza Ait Genel Vekalet Bilgileri

 

Adres : Cumhuriyet Mh. Tersel Sokak Ata İş Hanı No:2 Kat:7 Daire:17 Tepebaşı / Eskişehir

Vergi Dairesi : Eskişehir, Vergi No : Av. Evren DEMİRCAN 41497219254
 


 

Eskişehir Demircan Hukuk Bürosu | Avukat Evren Demircan

 

Eskişehir Avukat büroları arasında olan Demircan Hukuk Bürosu Eskişehir Avukatları listesi üyesi Evren Demircan öncülüğünde Eskişehir'de; Bilişim Hukuku, Marka Patent Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Sağlık Eczacılık ve İlaç Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Tüketici Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kişiler Hukuku, Tanıma Tenfiz Davası alanlarında Danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri sunar.

Avukatlık ve Danışmanlık hizmetilerimiz ile ilgili bilgi almak için;
Eskişehir Barosu Avukatları arasında yer alan Avukat Evren Demircan ve Demircan Hukuk bünyesinde bulunan avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İletişim 

0 (554) 292 59 61